Vind
Vind Menu

Algemene vragen en antwoorden

Wat doet de VMN aan promotie van de bladmuziek?
Op een aantal (inter)nationale beurzen draagt de VMN de organisatie voor een gezamenlijke stand met Nederlandse uitgevers. Momenteel zijn dat: Music China (Sjanghai) en Classical:Next (Rotterdam). Mits er belangstelling is voor deelname aan een beurs,  kunnen de leden dit kenbaar maken aan het bestuur, waarna besloten wordt tot deelname met gedeelde kosten.

Op wat voor manier houdt de VMN zich bezig met het auteursrecht?
De VMN blijft nauwlettend de ontwikkelingen van het Europees auteursrecht monitoren en bestuderen in het belang van de bij haar leden aangesloten uitgevers en handelaren en blijft daarover in gesprek met beleidsmakers. Ook op het gebied van illegaal aanbod van bladmuziek op het internet houdt de VMN nauwlettend de Europese situatie in de gaten en is op dit gebied een belangrijke gesprekspartner van diverse Europese branche-organisaties.

Doet de VMN ook iets aan kwaliteitsverbetering in de sector als geheel?
Ja. Middels de Johann Alsbach Stichting verzorgt de VMN, in samenwerking met de NMUV, de enige vakopleiding voor muziekuitgevers in Nederland. Het cursusmateriaal van deze opleiding wordt ieder jaar aangepast aan de actualiteit.

Ik ben al lid van Buma: wat is de toegevoegde waarde van het VMN-lidmaatschap?
De VMN heeft het statutaire recht om een bestuurslid voor Buma en Stemra voor te dragen, waardoor de leden van de VMN rechtstreeks invloed hebben op de bestuurssamenstelling van Buma en Stemra. Op deze manier worden de belangen van de bladmuziekuitgever binnen het beleid van Buma behartigd en bewaakt.

Hoe wordt het bestuur van de VMN gekozen?
De VMN is een vereniging, wat betekent dat het bestuur statutair rechtstreeks wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

Wat is de zittingstermijn van de bestuursleden?
Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van 4 jaar. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden met 4 jaar.

Wat voor mensen hebben zitting in het bestuur?
Ieder lid van de VMN kan voorgedragen worden als bestuurslid. Het heeft de voorkeur om het vermogen te hebben om “vakgebied-overstijgend” te kunnen denken. Het bestuur moet de belangen van al haar leden kunnen behartigen. De VMN bestaat uit twee beroepsgroepen: uitgevers en handelaren. In principe heeft iedere groep haar eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal 4 en maximaal 10 leden, bij voorkeur evenredig verdeeld over de beide groepen.

Hoe vaak vergadert het bestuur?
De afzonderlijk groepen vergaderen ongeveer 6x per jaar, waarvan eens per jaar een Algemene Ledenvergadering.