Vind
Vind Menu

Algemene Ledenvergadering 2017

Op maandag 8 mei houden we onze Algemene Ledenvergadering in Bar Beton CS, Utrecht

Aanvang: 13.30 uur

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken, mededelingen en vaststelling agenda
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2016
  4. Bespreking van jaarverslag en jaarrekening 2016, benoeming kascommissie en vaststelling contributie 2018
  5. Bestuursverkiezingen
  6. Alsbach Stichting
  7. Buma/Stemra: voorbespreking ALV Buma
  8. Collectieve aanmelding VMN Geschillencommissie auteursrecht
  9. Stand van zaken FEMU
  10. Rondvraag en sluiting