Vind
Vind Menu

Informatie Thuiskopie gelden Stemra

Begin dit jaar heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan, die gevolgen kan hebben  voor de verdeling van Thuiskopie-gelden tussen uitgevers en auteurs (HP-Reprobel).
Stichting de Thuiskopie heeft naar aanleiding van die uitspraak geconstateerd dat er redenen zijn om aan te nemen dat Thuiskopie-gelden niet langer rechtstreeks aan uitgevers mogen worden uitgekeerd. Stichting de Thuiskopie heeft Stemra verzocht om aan te geven hoe Stemra om zal gaan met deze situatie en heeft Stemra verzocht voorlopig geen gelden meer uit te keren aan uitgevers. Stemra ontvangt immers Thuiskopie-gelden en verdeelt deze op basis van haar repartitiereglement onder de bij haar aangesloten uitgevers en auteurs.

Stemra heeft naar aanleiding van het verzoek van Stichting de Thuiskopie zelf onderzoek gedaan. Daarbij heeft Stemra ook kennis genomen van een uitspraak van de Duitse Hoge Raad (VG Wort-Vogel), naar aanleiding van het eerdere arrest van het Hof van Justitie, waarin is bepaald dat rechtstreekse uitkering aan uitgevers van vergoedingen zoals Thuiskopie-gelden niet is toegestaan.

Stemra heeft, in navolging van Thuiskopie, haar bestuur geadviseerd om de uitkeringen aan uitgevers voorlopig te reserveren, in afwachting van meer duidelijkheid naar aanleiding van genoemde uitspraken. Stemra wil voorkomen dat zij uitkeringen doet die later blijken ten onrechte te zijn gedaan. Het bestuur heeft zich akkoord verklaard met deze beslissing.

Om die reden informeert Buma u bij deze dat de Thuiskopie-gelden, die in de distributie van juli 2016 en de komende distributies volgens het huidige repartitiereglement zouden zijn toegekend aan de uitgevers, gereserveerd zullen worden totdat er meer duidelijkheid is over de vraag of het mogelijk is in een repartitiereglement op te nemen dat Thuiskopie-gelden deels aan een uitgever worden uitgekeerd. Zodra er ontwikkelingen zijn waardoor een definitieve beslissing kan worden genomen, wordt u daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gesteld.

Lees het originele bericht.