Vind
Vind Menu

Lid worden

Hoe word ik lid?

De aanvraag voor lidmaatschap als handelaar kan schriftelijk of per email worden ingediend bij het:

VMN Secretariaat
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
E-mail: secretariaat@vmn.nl

Na aanvraag wordt een aanvraagformulier toegezonden, op grond waarvan de voorzitters van de secties Uitgevers/Grossiers en Handelaren gezamenlijk beslissen over de toelating. De contributie wordt bepaald naar omzet van de aanvrager.

 

CONTRIBUTIES 2018

Groep Handelaren

Omzetten in in Euro’s       Contributies in Euro’s
Klasse 0 omzet tot 1.000,– 28,43
Klasse I omzet 1.000,– 4.538,– 147,56
Klasse II 4.538,– 9.075,– 183,90
Klasse III 9.075,– 27.227,– 220,34
Klasse IV 27.227,– 45.378,– 256,74
Klasse V 45.378,– 68.067,– 294,34
Klasse VI meer dan 68.067,– 322,41

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Voor de vaststelling van de contributiebedragen stellen de besturen van de Groep Handelaren en de Groep Uitgevers/Grossiers voor de uitgangspunten te hanteren, zoals voorzien in Het Huishoudelijk Reglement, als volgt:

  • Over filialen van detailhandelaren wordt niet apart contributie geheven, maar de omzet wordt bij de omzet van de hoofdvestiging geteld.
  • Over onderfondsen van muziekuitgevers wordt niet apart contributie geheven, maar de omzet wordt bij de omzet van de hoofduitgever geteld.
  • Heeft een onderneming zowel een detailhandel als een grossierderij, c.q. muziekuitgeverij, dan moet de onderneming in beide groepen lid worden.
  • Wil men met een filiaal of onderfonds lid zijn, dan moet men apart contributie betalen voor dat filiaal of onderfonds.
  • Opzeggingen moeten vóór het eind van het boekjaar van de vereniging geschieden. Contributie wordt niet terugbetaald.
  • Na aanmelding hoeft men slechts contributie te betalen over het lopende kwartaal en de navolgende hele kwartalen van het lopende boekjaar van de vereniging.