Vind
Vind Menu

Opleiding

DE JOHANN A. ALSBACH STICHTING verzorgt de vakopleiding voor de muziekuitgever. De stichting is vernoemd naar de bekende Amsterdamse muziekhandelaar en uitgever uit de twintiger jaren van de vorige eeuw.

De opleiding voor muziekuitgevers wordt in samenwerking met de NMUV en de VMN verzorgd door de Johann A. Alsbach Stichting. Sinds de invoering van het diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden (AOV) bleek geen behoefte meer aan een vakdiploma voor bladmuziekhandelaar. Wel is een aparte handelarenmodule (Verkooptechniek en Instrumentenkennis) voor onze leden kosteloos te bestellen bij het secretariaat.

De cursus is onderverdeeld in vijf hoofdstukken:

1. ALGEMEEN: De structuur van de ondernemersorganisaties en van die organisaties en instellingen, waarmee de muziekuitgever te maken kan hebben. Daarnaast worden de ins en outs van het handelsverkeer behandeld. Geldstromen passeren de revue, inclusief de nodige gedetailleerde calculaties.
2. DE BLADMUZIEKUITGEVER: Naast algemene muziekgeschiedenis wordt aandacht besteed aan het ontstaan en de inhoud van dit beroep, alsmede de grafische aspecten en gebruikte druktechnieken door de tijd heen.
3. DE UITGEVER VAN POPULAIRE MUZIEK: In dit hoofdstuk worden de activiteiten en de inhoud van het beroep van uitgever van populaire muziek onder de loep genomen.
4. AUTEURSRECHTEN: Zonder grondige kennis van dit onderwerp is het beroep van muziekuitgever, of het nu de “éditeur papier” betreft of de populaire muziekuitgever, nauwelijks uit te oefenen.
5. DE PRAKTIJK VAN HET MUZIEKUITGEVEN: Allerlei onderwerpen uit de praktijk van de `éditeur papier` passeren de revue: van een globale indeling van de muziek, via koren, instrumentarium, tot ontwikkeling van akkoorden en moderne notaties en marketing.

Om de docenten een zo goed mogelijke voorbereiding te kunnen verschaffen is het bij aanvang van de cursus aanbevelingswaardig te vermelden naar welke aspecten van de cursus de grootste interesse uitgaat, alsmede aan te geven in hoeverre eventuele kennis van notenschrift en/of muziekgeschiedenis al dan niet aanwezig is.

De cursus bestaat uit vier les-dagdelen, een opfris dagdeel waarin inhoudelijke vragen aan de docenten gesteld kunnen worden, een schriftelijk examen en een mondeling examen.

Cursus 2019: datum en plaats worden later in het jaar gepubliceerd.

U kunt uw belangstelling voor de opleiding kenbaar maken door een email te sturen aan het secretariaat onder vermelding van “Alsbach-opleiding”.

De kosten voor het volgen van de studie en het afleggen van het examen zijn de volgende:

Cursusgeld (incl. lesmateriaal en studiedagen) € 500,–
Cursus als naslagwerk (indien de lessen niet gevolgd worden) € 250,–
Examengeld € 75,–

Alle prijzen exclusief BTW onder voorbehoud van wijziging.
KvKnummer: 34226293

Inschrijving voor de cursus dient te geschieden door aanmelding bij het secretariaat en (na ontvangst van de factuur) door overmaking van het verschuldigde cursusgeld, waarna het cursuspakket zal worden toegezonden.
Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot het secretariaat:

Margaret Schiphorst
Tel. 06- 20171291
E-mail: secretariaat@vmn.nl