Vind
Vind Menu

VMN sluit zich aan bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 mei is besloten dat de VMN zich collectief aansluit bij de Geschillencommissie Auteursrecht. De VMN en de NMUV zijn de eerste beroepsverenigingen die zich collectief aansluiten.

De grondslag voor een geschillencommissie is via de Wet Auteurscontractenrecht per 1 juli 2015 in de Auteurswet opgenomen. De Federatie Auteursrechtenbelangen en VOI©E hebben de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht geformeerd en laten aanwijzen door de wetgever per 1 oktober 2017.

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
In het op 1 juli 2015 in werking getreden auteurscontractenrecht wordt bij diverse bepalingen aangegeven dat geschillen over onduidelijkheid van de wet kunnen worden voorgelegd aan een door de wetgever aan te wijzen geschillencommissie. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst. Op 1 oktober 2016 is de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start gegaan.
De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst kan worden. Zowel de commissieleden als de deskundigen hebben ruime praktijkervaring met dit soort geschillen. Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). De Federatie Auteursrechtbelangen financiert de kosten van een procedure vanuit collectief voor rechthebbenden geïnde gelden. Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld.
Meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie kunt u lezen op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.